در صورتی که سوالی دارید درنگ نکنید ، با شماره 09301402740 تماس بگیرید!
اطلاعیه : تعدادی کتاب درسی قدیمی قبل از انقلاب موجود می باشد . در صورت تمایل برای خرید با شماره 09301402740تماس بگیرید

دکمه های مستطیل استاندارد

[button colour="accent" type="standard" size="small" link="#" target="_self]Small Button[/button] [button colour="accent" type="standard" size="medium" link="#" target="_self]Medium button[/button] [button colour="accent" type="standard" size="large" link="#" target="_self]Large button[/button]

دکمه های مستطیل با فلش

[button colour="accent" type="squarearrow" size="small" link="#" target="_self]Small Button[/button] [button colour="accent" type="squarearrow" size="medium" link="#" target="_self]Medium button[/button] [button colour="accent" type="squarearrow" size="large" link="#" target="_self]Large button[/button]

دکمه های کمی گرد

[button colour="accent" type="slightlyrounded" size="small" link="#" target="_self]Small Button[/button] [button colour="accent" type="slightlyrounded" size="medium" link="#" target="_self]Medium button[/button] [button colour="accent" type="slightlyrounded" size="large" link="#" target="_self]Large button[/button]

دکمه های کمی گرد با فلش

[button colour="accent" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small Button[/button] [button colour="accent" type="slightlyroundedarrow" size="medium" link="#" target="_self]Medium button[/button] [button colour="accent" type="slightlyroundedarrow" size="large" link="#" target="_self]Large button[/button]

دکمه های گرد

[button colour="accent" type="rounded" size="small" link="#" target="_self]Small Button[/button] [button colour="accent" type="rounded" size="medium" link="#" target="_self]Medium button[/button] [button colour="accent" type="rounded" size="large" link="#" target="_self]Large button[/button]

دکمه های گرد با فلش

[button colour="accent" type="roundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small Button[/button] [button colour="accent" type="roundedarrow" size="medium" link="#" target="_self]Medium button[/button] [button colour="accent" type="roundedarrow" size="large" link="#" target="_self]Large button[/button]

دکمه های رنگی با فلش

[button colour="black" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small Button[/button] [button colour="grey" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="lightgrey" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="purple" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="lightblue" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="turquoise" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="green" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="limegreen" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="orange" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button] [button colour="pink" type="slightlyroundedarrow" size="small" link="#" target="_self]Small button[/button]

افکت دکمه

[button colour="accent" type="outerglow" size="small" link="#" target="_self]Outer Glow Effect Button[/button]
[button colour="accent" type="dropshadow" size="small" link="#" target="_self]Drop Shadow Effect Button[/button]